Over vitastruct

Bij Vitastruct werken we aan het creëren van sterke en weerbare gemeenschappen op het platteland. Wij geloven dat iedereen zich gerespecteerd, veilig en een onderdeel van de leefgemeenschap moet voelen. Onze projecten zijn erop gericht om bij te dragen aan een aantrekkelijk en vitaal platteland, waar jong en oud kunnen floreren.


Wij werken vanuit een regisserende rol, waarbij we bewonersinitiatieven ondersteunen om zo effectieve, productieve en inspirerende samenwerkingen tot stand te brengen. Dit deden we bijvoorbeeld bij de succesvolle projecten Glasvezel De Wolden en Glasvezel Zuidenveld, die elk tot de grootste infrastructurele projecten van de betreffende gemeente behoorden.


Daarnaast hechten wij veel waarde aan nazorg en rentmeesterschap. Onze projecten zijn niet alleen gericht op het realiseren van succesvolle oplossingen, maar ook op het zorgen voor duurzame resultaten. Wij zijn rentmeesters van het platteland en voelen ons verantwoordelijk om het platteland te ondersteunen en te vitaliseren. Daarom werken wij aan projecten die bijdragen aan de vitaliteit van het platteland, niet alleen nu maar ook op de lange termijn.

WAarom vitastruct?

Projectregie van deze tijd

Bij Vitastruct werken we niet alleen met bewonersinitiatieven, maar ook met de andere stakeholders en partners op het platteland. In onze rol van regisseur zorgen wij voor een goede afstemming tussen alle partijen en betrekken iedereen bij het project waardoor er een effectieve samenwerking ontstaat. Wij inventariseren de wensen en behoeften en voeren de regie om ervoor te zorgen dat het project ook conform deze wensen wordt uitgevoerd. Vitastruct streeft daarbij altijd naar het inzetten van duurzame oplossingen die bijdragen aan de vitaliteit van het platteland. Dankzij onze rol als regisseur kunnen wij de belangen van alle partijen behartigen en dragen wij zorg voor de succesvolle afronding van elk project.

SOEPEL SCHARNIERPUNT TUSSEN OVERHEID EN BURGER 

Vitastruct fungeert als een goed geolied scharnier tussen overheid, burgers en bedrijven. Wij geloven dat een succesvolle samenwerking tussen deze partijen een grote bijdrage kan leveren aan een aantrekkelijk en vitaal platteland. Wij laten verschillende belangen en perspectieven samenstromen en kanaliseren een goede afstemming tussen de betrokken partijen. Door een soepele verbinding te maken tussen overheid, burgers en bedrijven ontstaan effectieve oplossingen die bijdragen aan de vitaliteit van ons platteland. Een bundeling van krachten die het platteland duurzaam versterkt.

We maken het af

Vitastruct regisseert projecten van idee tot afronding. Wij vinden het belangrijk dat onze projecten begeleid worden tot de allerlaatste puntjes op de i. De nauwe samenwerking met alle betrokken partijen zorgt voor het brede draagvlak dat nodig is voor de uitvoering. De ontstane cohesie zorgt voor een gemeenschappelijk streven naar een afronding die op alle fronten tot tevredenheid stemt. Een praktische en resultaatgerichte aanpak waarin een duurzaam en vitaal platteland altijd centraal staat.

Ook praktisch

Voorlichting en communicatie

Praktische zaken zoals voorlichting, bewonersavonden en andere vormen van communicatie zijn essentieel om projecten succesvol te maken. Communicatie maakt een belangrijk deel uit van onze regievoering. Wij organiseren bijvoorbeeld bewonersavonden en andere bijeenkomsten om onze projecten onder de aandacht te brengen bij de lokale gemeenschap en om input te verzamelen van betrokkenen. Daarnaast ontwikkelen we bekendheidscampagnes en zetten we social media en websites in waarmee we projecten in de schijnwerpers zetten en breed communiceren over de voortgang en de resultaten. Dit is immers ook van essentieel belang voor een goede samenwerking met alle lokale partners: helder en gedetailleerd informeren om samen tot de gewenste duurzame oplossingen te komen die bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland.

Business cases

Bij Vitastruct maken we business cases om de haalbaarheid en potentie van projecten te onderzoeken. Dit doen wij door een grondige analyse te maken van de projectdoelen, de markt, de risico's, de financiële haalbaarheid en de potentiële opbrengsten. Op basis van deze analyse maken wij een onderbouwde inschatting van de kansen en risico's van het project en adviseren wij onze partners en stakeholders over de verdere ontwikkeling van het project.

Wij geloven dat het doen van een business case essentieel is om te bepalen of een project kansrijk is en om de financiering van het project te kunnen regelen. Het helpt om inzicht te krijgen in de kosten, opbrengsten en risico's van het project en om een realistisch beeld te krijgen van de haalbaarheid van het project.

Haalbaarheidsonderzoeken

Vitastruct voert ook onderzoeken uit naar de haalbaarheid van projecten. Hierbij kijken we niet alleen naar de financiële haalbaarheid, maar ook naar de maatschappelijke impact en de mogelijke effecten van het project op het platteland. Onze haalbaarheidsonderzoeken zijn gericht op het verkrijgen van inzicht in de kansen en risico's van een project en het adviseren van partners en stakeholders over de verdere ontwikkeling. Op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek kunnen wij samen met onze partners bepalen of het project voortgang krijgt en ook welke vervolgstappen er nodig zijn om het project daadwerkelijk te realiseren. Wij geloven dat het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek essentieel is om een realistisch beeld te krijgen van de potentie van een project.

Wat we doen

Project regie

Wij werken vanuit een regisserende rol om bewonersinitiatieven en projecten op het platteland te ondersteunen.

Schakelpunt

Wij zijn een scharnierpunt tussen overheid, burgers en bedrijven om effectieve samenwerkingen tot stand te brengen.

Communicatie

Wij organiseren praktische zaken zoals voorlichting, bewonersavonden en communicatiecampagnes om onze projecten onder de aandacht te brengen en betrokkenheid te vergroten.

Business cases

Wij maken business cases om de financiële haalbaarheid en potentie van projecten te onderzoeken en onze partners te adviseren.

Haalbaarheid

Wij doen haalbaarheidsonderzoeken om de maatschappelijke impact en de potentie van projecten op het platteland te onderzoeken en onze partners te adviseren.

Realisatie

Wij nemen de regie en zorgen voor het daadwerkelijk realiseren van projecten als alle betrokken partijen het eens zijn.

Kom in contact  ‭+31 6 26 21 89 62‬ 

PRojecten

Glasvezel Zuidenveld

Glasvezel Zuidenveld was een gemeentebreed bewonersinitiatief waarbij Vitastruct de regie heeft genomen en samen met de inwoners van Coevorden het project heeft uitgevoerd. Het gebrek aan beschikbare en betaalbare toegang tot snel internet was een bedreiging voor deze gemeente. Samen met de inwoners heeft Vitastruct dit probleem aangepakt en de hele gemeente voorzien van een toekomstbestendig en hoogwaardig glasvezelnetwerk, zonder hoge aanlegkosten en maandelijkse toeslagen voor de gebruikers en met de hoogste snelheden en meeste mogelijkheden.


Een paar kenmerken:

 • Projectwaarde 18 miljoen euro
 • Ongeveer 9800 adressen
 • Combinatie van gemeentelijke en provinciale overheid met een lokale energienetbeheerder als commerciële marktpartij
 • Meer dan 120 vrijwilligers uit de hele gemeente
 • Aansturing van en samenwerking met een hoofdaannemer
 • Communicatie en marketing van het project in samenwerking met vrijwilligers, commerciële aanbieders en lokale organisaties
 • Regelmatig vernieuwde business cases en doorrekeningen zodat stakeholders goed wisten wat de status van het project was

Natuurinclusief wonen in het groen: By Den Lynden

By Den Lynden is een project waarbij Vitastruct op verzoek van de bewoners de regie heeft genomen. Het erf van de huidige bewoners wordt opnieuw ingericht om ruimte te bieden aan natuurinclusieve woningen voor starters en 60+-doorstromers. De woningen zijn duurzaam en energiepositief, wat betekent dat ze zelfstandig energie opwekken en opslaan in plaats van energie af te nemen van het net. Zo passen ze perfect binnen de groene plattelandsomgeving.


Vitastruct heeft voor dit project een haalbaarheidsstudie en business case opgesteld en onderhoudt contact met de overheid en andere stakeholders. Het resultaat is een woonomgeving waar jong en oud zich thuis voelen. Naast de woningen is er ook ruimte voor extra opties, zoals een gemeenschappelijke pluktuin, kleine boomgaard en/of kleinschalige paarden- of kleinveehouderij.


In By Den Lynden worden minstens 8 natuurinclusieve woningen gebouwd. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe Vitastruct bewonersinitiatieven ondersteunt en regisseert om te komen tot een duurzame, natuurinclusieve en leefbare woonomgeving op het platteland.


Enkele kenmerken van dit project:

 • Wordt door de eigenaren zelf gefinancierd
 • Natuurinclusieve woningen: de woningen zijn ontworpen om in harmonie met de natuurlijke omgeving te bestaan en hebben een minimale impact op het milieu.
 • Duurzaamheid: de woningen zijn energiepositief, wat betekent dat ze zelfstandig energie opwekken en opslaan in plaats van energie af te nemen van het net. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot verminderd en wordt er bijgedragen aan een duurzamere toekomst.
 • Groene omgeving: het project is ontworpen om te passen binnen de groene plattelandsomgeving. Er wordt extra groen toegevoegd, zoals een gemeenschappelijke pluktuin, kleine boomgaard en/of kleinschalige paarden- of kleinveehouderij.
 • Geschikt voor verschillende doelgroepen: de woningen zijn geschikt voor zowel starters als 60+-doorstromers, waardoor er een diverse gemeenschap ontstaat.
 • Regie van Vitastruct: Vitastruct heeft de regie genomen over het project en heeft de haalbaarheidsstudie en business case uitgevoerd, evenals de contacten met de overheid en andere stakeholders.
 • Herontwikkeling van bestaand erf: het bestaande erf wordt herontwikkeld tot een woonomgeving waar jong en oud zich thuis voelen. Hierdoor wordt een historisch erf behouden en nieuw leven ingeblazen.

Groenstad Iederveen

Vitastruct heeft bijgedragen aan het visieontwerp van een groene woonwijk tussen de dorpen Eelde en Yde-De Punt. Dit visieontwerp is bedoeld om te onderzoeken wat er mogelijk is op het gebied van duurzaamheid en milieu en om een toekomstbestendige wijk te realiseren. De woonwijk heeft een oppervlakte van ongeveer 240 hectare, waarvan 45 hectare is bestemd voor een zonnepark. Het terrein ligt in een kleinschalig beeklandschap en biedt ruimte voor ongeveer 5000 groene en natuurinclusieve woningen.


Het is de bedoeling dat de nieuwe groene woonwijk wordt gebouwd op de plek van het onrendabele vliegveld Groningen Airport Eelde. Het is een ambitieus project, waarbij we streven naar een duurzame en milieuvriendelijke ontwikkeling die aansluit bij de doelstellingen van het Rijk en waar mogelijk nog verder gaat.


Het visieontwerp voor deze nieuwe woonwijk richt zich op het onderzoeken van wat er mogelijk is op deze locatie. Het ontwerp houdt rekening met natuurinclusieve bouw en er zal gebruik worden gemaakt van houtskeletbouw. Het plan is volledig gericht op zonne-energie en er zal dan ook gebruik gemaakt worden van zonnepanelen op de daken.

Het visieontwerp is nog geen definitief plan, maar een eerste stap om te onderzoeken wat er mogelijk is op deze locatie.


Kenmerken van dit project:

 • Natuurinclusief: bij de realisatie van de nieuwe groene woonwijk wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met natuurinclusieve bouw. Er wordt gebruik gemaakt van houtskeletbouw en er is veel aandacht voor groenvoorzieningen en biodiversiteit.
 • Duurzaamheid: het ontwerp van de nieuwe woonwijk is gericht op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Er wordt volledig gebruik gemaakt van zonne-energie en er wordt gewerkt met energieopslag om het stroomnet te ontlasten en de energie te benutten.
 • Woningdiversiteit: er wordt een mix aan woningen gerealiseerd voor verschillende doelgroepen, zoals sociale huurwoningen, middenhuurwoningen, betaalbare koopwoningen en vrije sector koopwoningen. Er is aandacht voor een goede balans tussen wonen en werken in de wijk.
 • Waterbeheer: er wordt aandacht besteed aan wateropslag en waterbuffers om het waterbeheer in de wijk te verbeteren en bij te dragen aan het behoud van de natuur en biodiversiteit.
 • Landschapsverbetering: de weg tussen de dorpen Yde en Eelde zal worden hersteld en de beken zullen worden hersteld om zo het landschap te verbeteren en bij te dragen aan het behoud van de natuur en biodiversiteit.
 • Visieontwerp: het project betreft een visieontwerp om te onderzoeken wat er mogelijk is op de locatie van Groningen Airport Eelde. Het doel is om ruimte te bieden aan zo'n 5000 groene en natuurinclusieve woningen.

Wordt uw project ons volgende project?

Vitastruct is altijd op zoek naar nieuwe projecten die de vitaliteit van het platteland ondersteunen. Heeft u een idee voor een project, maar weet u niet hoe u dit moet aanpakken? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee en kunnen u helpen bij het opzetten en uitvoeren van uw project. Of het nu gaat om de ontwikkeling van nieuwe recreatieve mogelijkheden, het verbeteren van de leefbaarheid in uw dorp of het ondersteunen van lokale bedrijvigheid, Vitastruct kan u helpen bij het realiseren van uw plannen.


Dit kunnen we voor uw betekenen:

 • Wij werken vanuit een regisserende rol om bewonersinitiatieven en projecten op het platteland te ondersteunen. Zo hebben wij onder andere gewerkt aan glasvezelprojecten in De Wolden en Zuidenveld en aan projecten rondom duurzame energie, zorg en wonen.
 • Wij zijn een scharnierpunt tussen overheid, burgers en bedrijven om effectieve samenwerkingen tot stand te brengen.
 • Wij hechten veel waarde aan nazorg en rentmeesterschap om duurzame oplossingen te bieden.
 • Wij organiseren praktische zaken zoals voorlichting, bewonersavonden en communicatiecampagnes om onze projecten onder de aandacht te brengen en betrokkenheid te vergroten.
 • Wij maken business cases om de financiële haalbaarheid en potentie van projecten te onderzoeken en onze partners te adviseren.
 • Wij doen haalbaarheidsonderzoeken om de maatschappelijke impact en potentie van projecten op het platteland te onderzoeken en onze partners te adviseren.
 • Wij nemen de regie en zorgen voor het daadwerkelijk realiseren van projecten als alle betrokken partijen het eens zijn. Voorbeelden van projecten die wij hebben gerealiseerd zijn onder andere de aanleg van glasvezel in De Wolden en Zuidenveld en de realisatie van duurzame energieprojecten.
 • Wij hebben kennis van financieringsmogelijkheden voor projecten op het platteland om onze partners te helpen bij het regelen van financiering.

Vitaliteit begint bij samenwerking.

Vitastruct Team

 Vitaregisseur

Verbinden van mensen, ideeën en kansen.

Neem gerust contact op!

Heeft u interesse in onze diensten of heeft u vragen over Vitastruct? Neem gerust contact met ons op via het onderstaande formulier. Wij staan altijd open voor een kop koffie en een goed gesprek over de mogelijkheden voor uw projecten op het platteland. We horen graag van u!


 • Wij werken vanuit een regisserende rol om bewonersinitiatieven en projecten op het platteland te ondersteunen.
 • Wij zijn een scharnierpunt tussen overheid, burgers en bedrijven om effectieve samenwerkingen tot stand te brengen.
 • Wij hechten veel waarde aan nazorg en rentmeesterschap om duurzame oplossingen te bieden.
 • Wij organiseren praktische zaken zoals voorlichting, bewonersavonden en communicatiecampagnes om onze projecten onder de aandacht te brengen en betrokkenheid te vergroten.
 • Wij maken business cases en haalbaarheidsonderzoeken om de potentie en haalbaarheid van projecten te onderzoeken en onze partners te adviseren.
 • Wij hebben kennis van financieringsmogelijkheden voor projecten op het platteland om onze partners te helpen bij het regelen van financiering.
 • Wij staan altijd open voor een kop koffie en een goed gesprek over de mogelijkheden voor uw projecten op het platteland.